[Zdalny udział w licytacji] Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego operatorem jest Krajowa Rada Komornicza.

[Założenie konta] Warunkiem udziału jest utworzenie konta w tym systemie. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem tego systemu. Jedynie osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego przez siebie komornika sądowego.

[www.licytacje.komornik.pl] Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępniane jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl

[Dostęp do informacji] Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia, zaś sama licytacja elektroniczna dostępna jest w systemie wyłącznie dla komornika oraz dopuszczonych użytkowników. W systemie wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.  Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości wymaga uwierzytelnienia poprzez konto użytkownika.

[Rękojmia 2 dni przed rozpoczęciem] Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie rękojmi należy na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

[Inne warunki udziału w przetargu] Oprócz rękojmi należy w systemie teleinformatycznym podać dane takie jak: numer PESEL, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oświadczyć, czy pozostaje się w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje się we własnym imieniu czy też jako pełnomocnik innej osoby.

[Dopuszczenie do udziału w przetargu] Weryfikacja spełnienia w/w warunków należy do komornika, który dopuszcza zainteresowanego do udziału w przetargu lub odmawia mu udziału. Zawiadomienie o dopuszczeniu lub odmowie dokonywane są jedynie za pomocą systemu e-licytacji.

[7 dni trwania przetargu] Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni.W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

[Zakończenie przetargu] Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu zwycięzcy przetargu.

Zatwierdzenie wyniku przetargu ma formę przybicia. Postanowienie co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.