Poniżej udostępniamy formularze, które ułatwią Państwu zainicjowanie postępowania komorniczego lub popieranie go w toku: wniosek egzekucyjny, wniosek o zabezpieczenie, zlecenie poszukiwania majątku dłużnika, wniosek o spis inwentarza spadku.

Co do zasady wszystkie wnioski kierowane do komornika składa się na piśmie. Istnieje też możliwość składania wniosków ustnie do protokołu. W tym jednakże wypadku zachodzi konieczność stawiennictwa osobistego lub stawiennictwa pełnomocnika. Komornik wszczyna postępowanie na wniosek osoby uprawnionej. We wniosku należy wskazać komornikowi, co ma być przedmiotem postępowania

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć w oryginale tytuł wykonawczy, a do wniosku o wykonanie zabezpieczenia w oryginale tytuł zabezpieczenia. W obu przypadkach należy też wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane lub zabezpieczone, gdyż to od woli wnioskodawcy zależy czy postępowaniem komornika objąć całość czy część świadczenia.

Do wniosku o spis inwentarza spadku należy załączyć postanowienie sądu nakazujące sporządzenie spisu, lub wykazać dokumentami interes prawny w sporządzeniu spisu, jeżeli wniosek o spis składany jest bezpośrednio do komornika jeszcze przed wydaniem postanowienia przez sąd.

Wniosek o wszczęcie egzekucji orzeczenia, wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), może być złożony tradycyjnie lub drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze e-sądu). W aktualnym stanie prawnym, jeżeli wniosek przesłany drogą elektroniczną został złożony przez pełnomocnika, zachodzi potrzeba przesłania pisemnego pełnomocnictwa tradycyjną pocztą.

Formularze do pobrania