[Brak potrzeby przedkładania odpisu pełnomocnictwa] Do wniosku o doręczenie kierowanego do komornika sądowego nie ma już potrzeby załączania pełnomocnictwa celem wykazania umocowania do złożenia wniosku, albowiem przedkładane komornikowi wraz z wnioskiem zobowiązanie do dokonania doręczenia jest równoznaczne z wykazaniem przez pełnomocnika procesowego umocowania do wystąpienia z wnioskiem.

[Notoryjność i brak związania adresem wskazanym we wniosku] Jeżeli z informacji komornika sądowego przed próbą doręczenia wynika, że podany przez wnioskodawcę adres jest nieaktualny, komornik doręcza pismo adresatowi pod znanym mu adresem, o ile tylko komornik ten jest właściwy do dokonania doręczenia pod tym adresem, albo zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując o dokonanych ustaleniach. Do tej pory dość często dochodziło do prób doręczenia pisma przez komornika na adres, o którym z góry było wiadomo, że jest nieaktualny. Wiedzę o nieaktualności tegoż adresu komornik posiadał najczęściej z innych prowadzonych postępowań, w szczególności egzekucyjnych czy też mających za cel doręczenie pisma. Nowe rozwiązanie jest praktyczniejsze i prowadzi do przyspieszenia postępowania

[Doręczenie dorosłemu domownikowi] Komornik sądowy może doręczyć pismo (ze skutkiem dla adresata) dorosłemu domownikowi. Dotychczas komornik nie miał możliwości doręczenia pisma jakiejkolwiek innej osobie niż jego adresat. Nie zastając adresata, a jednocześnie zastając dorosłego domownika adresata komornik mógł jedynie pouczyć dorosłego domownika, o możliwości i terminie odbioru pisma przez adresata, Może to także przyczynić się do zwiększenia skuteczności doręczenia.

[Notoryjność przy ustalaniu adresu] W sytuacji zlecenia komornikowi sądowemu czynności ustalenia aktualnego adresata pisma komornik może także korzystać z informacji posiadanych z urzędu. Możliwość wykorzystania posiadanej już z urzędu wiedzy, co do aktualności adresu zamieszkania adresata, wyeliminuje lub ograniczy zbędne czynności ze strony komornika sądowego, w szczególności wystąpienia o udzielenie informacji na podstawie art. 761 kpc, które ostatecznie doprowadzą do ustaleń, które komornikowi są już znane.