Doręczenia komornicze po zmianach

[Brak potrzeby przedkładania odpisu pełnomocnictwa] Do wniosku o doręczenie kierowanego do komornika sądowego nie ma już potrzeby załączania pełnomocnictwa celem wykazania umocowania do złożenia wniosku, albowiem przedkładane komornikowi wraz z wnioskiem zobowiązanie do dokonania doręczenia jest równoznaczne z wykazaniem przez pełnomocnika procesowego umocowania do wystąpienia z wnioskiem.

[Notoryjność i brak związania adresem wskazanym we wniosku] Jeżeli z informacji komornika sądowego przed próbą doręczenia wynika, że podany przez wnioskodawcę adres jest nieaktualny, komornik doręcza pismo adresatowi pod znanym mu adresem, o ile tylko komornik ten jest właściwy do dokonania doręczenia pod tym adresem, albo zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując o dokonanych ustaleniach. Do tej pory dość często dochodziło do prób doręczenia pisma przez komornika na adres, o którym z góry było wiadomo, że jest nieaktualny. Wiedzę o nieaktualności tegoż adresu komornik posiadał najczęściej z innych prowadzonych postępowań, w szczególności egzekucyjnych czy też mających za cel doręczenie pisma. Nowe rozwiązanie jest praktyczniejsze i prowadzi do przyspieszenia postępowania

[Doręczenie dorosłemu domownikowi] Komornik sądowy może doręczyć pismo (ze skutkiem dla adresata) dorosłemu domownikowi. Dotychczas komornik nie miał możliwości doręczenia pisma jakiejkolwiek innej osobie niż jego adresat. Nie zastając adresata, a jednocześnie zastając dorosłego domownika adresata komornik mógł jedynie pouczyć dorosłego domownika, o możliwości i terminie odbioru pisma przez adresata, Może to także przyczynić się do zwiększenia skuteczności doręczenia.

[Notoryjność przy ustalaniu adresu] W sytuacji zlecenia komornikowi sądowemu czynności ustalenia aktualnego adresata pisma komornik może także korzystać z informacji posiadanych z urzędu. Możliwość wykorzystania posiadanej już z urzędu wiedzy, co do aktualności adresu zamieszkania adresata, wyeliminuje lub ograniczy zbędne czynności ze strony komornika sądowego, w szczególności wystąpienia o udzielenie informacji na podstawie art. 761 kpc, które ostatecznie doprowadzą do ustaleń, które komornikowi są już znane.

E-licytacje nieruchomości – nowe możliwości

[Zdalny udział w licytacji] Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego operatorem jest Krajowa Rada Komornicza.

[Założenie konta] Warunkiem udziału jest utworzenie konta w tym systemie. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem tego systemu. Jedynie osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego przez siebie komornika sądowego.

[www.licytacje.komornik.pl] Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępniane jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl

[Dostęp do informacji] Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia, zaś sama licytacja elektroniczna dostępna jest w systemie wyłącznie dla komornika oraz dopuszczonych użytkowników. W systemie wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.  Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości wymaga uwierzytelnienia poprzez konto użytkownika.

[Rękojmia 2 dni przed rozpoczęciem] Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie rękojmi należy na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

[Inne warunki udziału w przetargu] Oprócz rękojmi należy w systemie teleinformatycznym podać dane takie jak: numer PESEL, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oświadczyć, czy pozostaje się w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje się we własnym imieniu czy też jako pełnomocnik innej osoby.

[Dopuszczenie do udziału w przetargu] Weryfikacja spełnienia w/w warunków należy do komornika, który dopuszcza zainteresowanego do udziału w przetargu lub odmawia mu udziału. Zawiadomienie o dopuszczeniu lub odmowie dokonywane są jedynie za pomocą systemu e-licytacji.

[7 dni trwania przetargu] Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni.W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

[Zakończenie przetargu] Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu zwycięzcy przetargu.

Zatwierdzenie wyniku przetargu ma formę przybicia. Postanowienie co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.