Tu znajdziesz podstawowe informacje związane z działalnością komornika.

CZYNNOŚCI KOMORNIKA

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów do kompetencji komornika należy w szczególności:

• egzekwowanie roszczeń pieniężnych (zapłaty określonej kwoty pieniężnej),
• egzekwowanie roszczeń niepieniężnych (opróżnienia lokalu, wydania nieruchomości lub wydania rzeczy ruchomej),
• zabezpieczanie roszczeń pieniężnych,
• poszukiwanie majątku na zlecenie
• sporządzanie spisu inwentarza spadku,
• sporządzanie protokołu stanu faktycznego,
• wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku,
• wykonanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego lub nakazującego wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej,
• doręczanie pism sądowych oraz ustalanie aktualnego adresu zamieszkania adresata
• weryfikacja istnienia i treści orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym – EPU.

WYDATKI

Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności. Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności. Katalog wydatków określa art. 6 ustawy o kosztach komorniczych. Najważniejsze wydatki z powyższego katalogu według aktualnej wysokości to:

• opłata na rzecz ZUS za udzielenie odpowiedzi na zapytanie komornika – 45,44 zł
• opłata na rzecz Urzędu Skarbowego za udzielenie informacji na zapytanie komornika – 50,00 zł
• opłata Poczty Polskiej za przesyłkę pocztową poleconą typu epo (elektroniczne potwierdzenie odbioru) – 7,79 zł

OPŁATY KOMORNICZE

Komornik pobiera lub ściąga opłaty komornicze tylko w przypadkach określonych w ustawie. Opłaty komornicze są stosunkowe albo stałe. Opłaty komornicze ustalone zgodnie z przepisami nie podlegają podwyższeniu o jakiekolwiek dodatkowe należności. Najważniejsze opłaty to:

[EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH] W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości świadczenia przekazanego wierzycielowi (naliczenie metodą „w stu”).

[ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH] Opłata od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego. W razie wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornik pobiera od wierzyciela opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości mienia objętego zabezpieczeniem. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego w sprawie o świadczenie pieniężne komornik, który uprzednio wykonał zabezpieczenie tego roszczenia pieniężnego zalicza pobrane od wierzyciela opłaty za wykonanie zabezpieczenia na poczet opłaty egzekucyjnej. Jeżeli wysokość opłat pobranych za wykonanie zabezpieczenia roszczenia jest wyższa niż opłata egzekucyjna, różnica nie podlega zwrotowi

[DORĘCZENIA ORAZ USTALANIE ADRESU] Opłata stała od wniosku o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata wynosi 40 złotych.

Informacje