<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja udziałów spółce Moebius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000293653

Szczegóły licytacji (pozostałe ruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Licytacja udziałów spółce Moebius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000293653

Data licytacji: 2021-06-18

Cena wywoławcza: 104.736,50

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 911 ind. 7 § 3 kpc, podaje do publiczne wiadomości, że: w dniu: 18-06-2021r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się: 80-244 Gdańsk Grunwaldzka 76/78/303 odbędzie się druga licytacja udziałów należących w spółce Moebius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000293653. Sprzedawane będą udziały w pakietach po 139 udziałów każdy pakiet zgodnie z poniższym zestawieniem:

________________________________
1. udziały w spółce Moebius Sp. z o.o. 139 [szt.] 209.473,00 zł (wartość szacunkowa) 104.736,50 zł (cena wywołania)
2. udziały w spółce Moebius Sp. z o.o. 139 [szt.] 209.473,00 zł (wartość szacunkowa) 104.736,50 zł (cena wywołania)
3. udziały w spółce Moebius Sp. z o.o. 139 [szt.] 209.473,00 zł (wartość szacunkowa) 104.736,50 zł (cena wywołania)
4. udziały w spółce Moebius Sp. z o.o. 139 [szt.] 209.473,00 zł (wartość szacunkowa) 104.736,50 zł (cena wywołania)
5. udziały w spółce Moebius Sp. z o.o. 139 [szt.] 209.473,00 zł (wartość szacunkowa) 104.736,50 zł (cena wywołania)
6. udziały w spółce Moebius Sp. z o.o. 139 [szt.] 209.473,00 zł (wartość szacunkowa) 104.736,50 zł(cena wywołania)
____________________________________________________________________
Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania, każdego (z osobna) przedmiotu przetargu.
Odbędzie się kolejno 6 (sześć) przetargów na zbycie udziałów. W każdym przetargu sprzedawany będzie pakiet po 139 udziałów każdy.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części wartości szacunkowej przedmiotu sprzedaży (którym jest pakiet 139 udziałów) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Kwota rękojmi wynosi 20.947,30 i uprawnia do udziału w 1 (jednym) przetargu. Aby uczestniczyć w większej liczbie przetargów należy uiścić
wielokrotność kwoty rękojmi, stosownie do liczby przetargów, objętych zamiarem uczestnictwa.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Numer konto do wpłat rękojmi: Bank BGŻ BNP Paribas SA 42 16001462 1827 8410 1000 0003.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

<< Powrót do listy licytacji