<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja ruchomości: Meble IKEA

Szczegóły licytacji (meble)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Licytacja ruchomości: TV Panasonic, Meble IKEA

Data licytacji: 2021-07-08

Cena wywoławcza: .

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2021r. o godz. 11:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasza Wojciechowskiego, w Gdańsku ul. Grunwaldzka 76/78 pok. 302, III piętro odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika:

1. Komoda IKEA, biała, 3 szuflady, wiek ok. 5-6 lat 2 [szt.] wartość oszacowania (za sztukę): 160,00 zł , cena wywołania (za sztukę): 120,00 zł
2. Komoda IKEA Hemnes, biała, 6 szuflad, wiek ok. 5-6 lat 1 [szt.] wartość oszacowania: 600,00 zł , cena wywołania: 450,00 zł

Ruchomości można oglądać w Gdańsku, ul. Kartuska 70/13 w dniach 23 i 24 czerwca 2021 r., zaś dłużnik i inne osoby władające ruchomościami są zobligowani udostępnić do wglądu w/w przedmioty. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z art. 871 kpc, nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 z ind. 2 § 4 kpc).
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

<< Powrót do listy licytacji