<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja ruchomości- przetwornica firmy Flexmax Qutblack

Szczegóły licytacji ()

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: KM 2299/18

Data licytacji: 2019-04-05

Cena wywoławcza: 450,00zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019r. o godz. 10:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasza Wojciechowskiego z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 76/78 pok. 303 III piętro odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości Ilość                                Wartość szacunkowa Cena wywołania
________________________________________________________________________________________________________________________

1. Przetwornica firmy Flexmax Qutblack 2 [szt.]  600,00 **)                    450,00

_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać pod adresem Władysławowo ul. Gdańska 78 po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

<< Powrót do listy licytacji