<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja Mercedes Benz, model GLC 220D 4 MATIC, rok prod. 2016

Szczegóły licytacji (samochody osobowe)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Licytacja samochodu Mercedes Benz, model GLC 220D 4 MATIC, rok prod. 2016

Data licytacji: 2021-03-09

Cena wywoławcza: 68175,00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski zawiadamia, że w dniu 09-03-2021r. o godz. 10:00 na Parkingu Pod Estakadą Rakoczego w Gdańsku (ul. Rakoczego 1) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja następujacej ruchomości:

samochód osobowy marki Mercedes Benz, model GLC 220D 4 MATIC, rok produkcji 2016, nr nadwozia WDC2539051F213935, numer rejestracyjny CT0087T; 1 sztuka. Wartości oszacowania przedmiotu przetargu ustalona przez biegłego wynosi 90 900,00 zł (brutto), zaś cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: 68 175,00 zł (brutto; netto: 55 426,83 zł; stawka podatku VAT 23%)).

Oględziny ruchomości odbędą się w dniu 02-03-2020 r. w godzinach 10:00-10:30 pod adresem: Gdańsk, ul. Rakoczego 1, Parking pod Estakadą Rakoczego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. w kwocie 9.090,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika 42 16001462 1827 8410 1000 0003. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Zgodnie z art. 871 kpc, nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 z ind. 2 § 4 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

<< Powrót do listy licytacji