<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja ruchomości- kuchnia gazowa sześciopalnikowa

Szczegóły licytacji ()

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: KM 886/18

Data licytacji: 2020-02-07

Cena wywoławcza: 400,00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2020r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasza Wojciechowskiego z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 76/78 pok. 303 III piętro

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc  druga licytacja ruchomości należących do dłużników:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości                                           Ilość                                   Wartość szacunkowa         Cena wywołania

________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Kuchnia gazowa sześciopalnikowa 1 [szt.]                                       800,00 **)                    400,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać pod adresem Gdańsk ul. Elbląska 66 w godzinach 8:00-14:00 po uprzednim ustaleniu z komornikiem. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

<< Powrót do listy licytacji