<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej: 80-178 Gdańsk, Kiełpino Górne, obręb 0036, KW GD1G/00105840/9

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 2034/19

Data licytacji: 2022-07-06

Cena wywoławcza: 2.145.586,50 zł

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKU

W dniu 06-07-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10, w sali nr C106, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej: 80-178 Gdańsk, Kiełpino Górne, obręb 0036, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00105840/9. Nieruchomość położona jest na gruntach działek nr 166/7, 166/8, 166/10, 166/12, 166/13, 166/15, o łącznej pow. 66.536 m2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 05-12-2030 r. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren nieogrodzony. Nieruchomość położona jest w rejonie ulic o nawierzchni utwardzonej (ul. Źródlana, ul. K. Jagiellończyka)..

Suma oszacowania wynosi 2.860.782,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.145.586,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 286 078,20 zł.
 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA : 42 16001462 1827 8410 1000 0003.
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 05-07-2022 r.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 08:00 do 16:00 odpis protokołu opisu i oszacowania i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji