<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, GD1G/00082299/3, Gdańsk, ul. Budowlnych.

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 1838/16

Data licytacji: 2020-11-26

Cena wywoławcza: 1.501.500,00 zł

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W GDAŃSKU

W dniu 26-11-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A 68, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2030 r. gruntu należącego do Gminy Miasta Gdańska, stanowiącego działki ewidencyjne nr 40/10 (6.878 m2) i 40/11 (4.695 m2), obręb 035, o łącznej powierzchni 11.573 m2, wraz z budynkami przemysłowymi o łącznej powierzchni zabudowy 1.160 m2, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość położona jest w Gdańsku przy ul. Budowlanych, w dzielnicy Kokoszki. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00082299/3. Działka nr 40/11 zabudowana jest jednokondygnacyjnymi budynkami przemysłowymi o funkcji magazynowej: budynek 1 – o powierzchni zabudowy 41 m2, budynek 2 – o powierzchni zabudowy 82 m2, budynek 3 – o powierzchni zabudowy 882 m2, budynek 4 – o powierzchni zabudowy 155 m2. Budynki 2, 3 i 4 stanowią jeden kompleks (zabudowa szeregowa) i usytuowane są wzdłuż wschodniej granicy działki. Budynek 1 jest wolnostojący.

Suma oszacowania wynosi 2.002.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.501.500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200.200,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA : 42 16001462 1827 8410 1000 0003.
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 25-11-2020 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu opisu i oszacowania i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji