<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: SPRZEDANE - Licytacja lokalu w Gdańsku: nieruchomość przy ul. Zeusa 45/3, KW GD1G/00192513/4

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 175/18

Data licytacji: 2019-10-10

Cena wywoławcza: 330.000,00 zł

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W GDAŃSKU

W dniu 10-10-2019 r. o godz. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A 68, odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gdańsku, ul. Zeusa 45/3, składającej się z salonu połączonego aneksem kuchennym, dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i klatki schodowej o łącznej powierzchni użytkowej 79,98 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 10580/219006 części. Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku wielolokalowym, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 2087. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/00192513/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez przez ten Sąd księga wieczysta nr GD1G/00053374/1. Do lokalu przynależy garaż nr 165 o powierzchni 22,32 m2 i komunikacja o powierzchni 3,50 m2. Zgodnie z zapisem ujawnionym w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej tj. GD1G/00053374/1: sposób korzystania z nieruchomości wspólnej polega na tym, że właściciel lokalu mieszkalnego nr 3 w klatce 45 w ramach swojego udziału w nieruchomości wspólnej, korzystać będzie z wyłączeniem innych osób z niewydzielonej części działki nr 2087 – ogródka przydomowego, oznaczonego na mapce sytuacyjnej symbolem „obszar 3” o powierzchni 49,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 495.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 330.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA : 42 16001462 1827 8410 1000 0003
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 09-10-2019 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.12:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania lokalu i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji