<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Gdańsku, ul. Na Zaspę 18/2, KW GD1G/00224571/2

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 1182/19

Data licytacji: 2021-06-10

Cena wywoławcza: 132.432,75 zł

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W GDAŃSKU

W dniu 10-06-2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10, w sali nr A68, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Gdańsku, ul. Na Zaspę 18/2, wraz z udziałem 13/100 części w nieruchomości wspólnej. Nieruchomość lokalowa składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 37,22 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00224571/2. Dla nieruchomości gruntowej Sąd ten prowadzi księge wieczystą nr GD1G/00224570/5

Suma oszacowania wynosi 176.577,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132.432,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.657,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA : 42 16001462 1827 8410 1000 0003.
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 09-06-2021 r.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu opisu i oszacowania i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji