<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja mieszkania w Gdańsku: Lokal mieszkalny położony w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 75f/36, 47,50 m2.

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 986/18

Data licytacji: 2019-05-16

Cena wywoławcza: 258.000,00 zł

LICYTACJA MIESZKANIA W GDAŃSKU

W dniu 16-05-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A 68, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 75F/36, składającej się z pokoju, pokoju połączonego z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 47,50 m2, położonej na poddaszu w budynku wielolokalowym, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 462/5, 461/3, 461/4, 462/11, 462/12, 460/6, 460/2, 461/2, 462/6, 462/8, 463/3, 463/5, 464, 465. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/00138521/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej Sąd ten prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00046072/2.

Suma oszacowania wynosi 344.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA : 42 16001462 1827 8410 1000 0003
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 15-05-2019 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.12:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania lokalu i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji