<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja nieruchomości w Gdańsku: Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 17, o powierzchni 1134 m2, położonej w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 98 oraz własność posadowionych na niej budynków

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 1839/11

Data licytacji: 2019-03-14

Cena wywoławcza: 1.390.000,00 zł

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10, w sali nr A 88, odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 17, o powierzchni 1134 m2, położonej w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 98 oraz własności posadowionych na niej budynków (budynku usługowego „Młyn IV” i budynku gospodarczego), należących do wieczystego użytkownika, dla której to nieruchomości gruntowej Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00057996/5. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Gdańska i została oddana w użytkowanie wieczyste dłużnikowi na okres od dnia 07-09-1993r. do dnia 07-09-2033 r.

Suma oszacowania wynosi 2.085.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.390.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 208.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 56 24900005 0000 4530 9408 7813
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 13-03-2019 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji