<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o łącznej powierzchni użytkowej 33,10 m2, położone w Gdańsku, ul. Rzeczypospolitej 9/108.

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 1697/15

Data licytacji: 2018-06-14

Cena wywoławcza: 154.500,00 zł

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-06-2018 r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A88, odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużników Patrycji Jędrzejczak i Michała Lewandowskiego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 33,10 m2, położonego w Gdańsku, ul. Rzeczypospolitej 9/108. Przedmiotowy lokal położony jest w budynku wielolokalowym, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 92/2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego objęte jest księgą wieczystą nr GD1G/00179897/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal znajduje się w zasobach Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” w Gdańsku, ul. Czarny Dwór 12. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00130983/17.

Suma oszacowania wynosi 206.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 56 24900005 0000 4530 9408 7813.
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 13-06-2018 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.12:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania lokalu i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji