<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja mieszkania w Gdańsku: Lokal mieszkalny położony w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 42D/23, 46 m2.

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 150/18

Data licytacji: 2018-11-15

Cena wywoławcza: 174.750,00 zł

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2018 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A 88, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 42 D/23, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 46,00 m2. Przedmiotowy lokal usytuowany jest w budynku wielolokalowym, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 75/6. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie ma urządzonej księgi wieczystej. Lokal znajduje się w zasobach Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” w Gdańsku, ul. Czarny Dwór 12. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00131011/0..

Suma oszacowania wynosi 233.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 56 24900005 0000 4530 9408 7813
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 14-11-2018 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.12:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania lokalu i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji