<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Gdańsku, ul. Żwirki i Wigury 5e/3, o pow. 63 m2, KW GD1G/00148932/4

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 1372/15

Data licytacji: 2018-03-01

Cena wywoławcza: 200.529,00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-03-2018 r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A 88, w sprawie przeciwko Piotrowi Królowi odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gdańsku, ul. Żwirki i Wigury 5e/3, składającej się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 63,00 m2, położonej w budynku wielolokalowym, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 251/29. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/00148932/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00142887/1.

Suma oszacowania wynosi 267.372,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200.529,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.737,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 56 24900005 0000 4530 9408 7813.
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 28-02-2018 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.12:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania lokalu i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto komornik wskazuje, że zgodnie z treścią działu III przedmiotowej księgi wieczystej,  ujawnione zostało prawo dzierżawy. Umowa dzierżawy została zawarta w dniu 26.04.2012 roku na okres 30 lat, tj. do dnia 22-04-2042 roku. Zgodnie z § 2 ust. 3 przedmiotowej umowy, wydanie nieruchomości dzierżawcom, t.j. Agacie Wiśniowskiej i Szczepanowi Wiśniowskiemu nastąpiło w dniu 26-04-2012 r.

Wskazać należy, że w przypadku nabycia nieruchomości, która jest przedmiotem umowy dzierżawy, nabywcy przysługują szczególne uprawnienia w stosunku do dzierżawcy, umożliwiające zakończenie takiej umowy przed upływem czasu, na który została zawarta. Zgodnie bowiem z art. 1002 k.p.c., z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

 

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji