<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Gdańsku, ul. Wolności 13/8, o pow. 61,53 m2, KW GD1G/00196592/9

Szczegóły licytacji (nieruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78/303, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 1178/15

Data licytacji: 2018-04-12

Cena wywoławcza: 114.750,00 zł

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2018 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A 88, w sprawie przeciwko Anecie Rycaj-Drewa i Ryszardowi Drewa odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gdańsku, ul. Wolności 13/8, składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 61,53 m2, położonej w budynku wielolokalowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności związany z prawem użytkowania wieczystego gruntu do dnia 11-02-2092 roku, obejmującego działkę ewidencyjną nr 280. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/00196592/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00054074/5.

Suma oszacowania wynosi 153.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 56 24900005 0000 4530 9408 7813.
Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 11-04-2018 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.12:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania lokalu i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie przedmiotu

<< Powrót do listy licytacji