Co do zasady wszystkie wnioski kierowane do komornika składa się na piśmie. Istnieje też możliwość składania wniosków ustnie do protokołu, w tym jednakże wypadku zachodzi konieczność stawiennictwa osobistego lub stawiennictwa pełnomocnika.

Komornik wszczyna postępowanie na wniosek osoby uprawionej. We wniosku należy wskazać komornikowi, co ma być przedmiotem postępowania (kwota pieniężna/ wydanie przedmiotu) oraz w jaki sposób ma być ono prowadzone (sposoby), albowiem obie kwestie zależą od woli osoby uprawnionej.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć w oryginale tytuł wykonawczy, a do wniosku o wykonanie zabezpieczenia tytuł zabezpieczenia. Do wniosku o spis inwentarza spadku należy załączyć postanowienie sądu nakazujące sporządzenie spisu, bądź wykazać innymi dokumentami interes prawny w sporządzeniu spisu, jeżeli wniosek o spis składany jest bezpośrednio do komornika jeszcze przed wydaniem postanowienia przez sąd.

Wniosek o wniosek o wszczęcie egzekucji orzeczenia, wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), może być złożony tradycyjnie lub drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze e-sądu). W aktualnym stanie prawnym, jeżeli wniosek przesłany drogą elektroniczną został złożony przez pełnomocnika, zachodzi potrzeba przesłania pisemnego pełnomocnictwa tradycyjną pocztą.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z terenu całej Polski. Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.). Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 58 341 81 21.